Regulamin napraw

1. Autoryzowane Centrum Serwisowe RAGZ wykonuje naprawy gwarancyjne zgodnie z warunkami gwarancji producentów serwisowanych sprzętów.

2. W celu potwierdzenia gwarancji, Klient zobowiązany jest przedstawić niezbędne dokumenty określone w warunkach gwarancji dołączonych do zakupionego przez niego sprzętu. W przypadku niedostarczenia dokumentów potwierdzających, iż dany sprzęt objęty jest gwarancją producenta, naprawa traktowana jest jako odpłatna zgodnie z Cennikiem Usług serwisu RAGZ. Jeżeli odpowiednie dokumenty zostaną dostarczone, wówczas czas trwania naprawy liczony jest od dnia dostarczenia przez Klienta dokumentów.

3. Gwarancja Autoryzowanego Centrum Serwisowego RAGZ wynosi 2 miesiące. Gwarancja obejmuje wymienione części i związane z tym czynności (bez kosztów transportu).

4. Każda usługa odpłatna poprzedzona jest wykonaniem Ekspertyzy (Sprawdzenia), które są czynnościami płatnymi z góry zgodnie z Cennikiem Usług serwisu RAGZ. W przypadku wykonania pełnej naprawy, całkowity koszt naprawy jest pomniejszany o pobraną zaliczkę w wysokości kosztów Ekspertyzy (Sprawdzenia). Zaliczka podlega zaliczeniu na poczet kosztów Ekspertyzy i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z naprawy lub niemożliwości jej wykonania z przyczyn niezależnych od serwisu RAGZ (niedostępność części zamiennych, dodatkowe a wcześniej nie zgłoszone uszkodzenia, uniemożliwiające wykonanie naprawy).

5. W przypadku konieczności zamówienia części, serwis może zwrócić się do klienta z prośbą o wpłatę dodatkowej zaliczki.

6. Jeżeli nieprawidłowe działanie reklamowanego urządzenia spowodowane będzie brakiem wykonywania przez użytkownika czynności konserwacyjnych zalecanych przez producenta zakupionego sprzętu i określonych w instrukcji obsługi dołączonej do tego sprzętu, a czynności te okażą się niezbędne do przeprowadzenia Ekspertyzy, o której mowa w punkcie 4 niniejszego Regulaminu oraz ewentualnej dalszej naprawy, Klient ponosi dodatkowo koszty ich wykonania przez serwis RAGZ. W przypadku rezygnacji z naprawy poprzedzonej płatnymi czynnościami konserwacyjnymi, Klient zostanie obciążony kosztami wykonania tych czynności oraz kosztami przeprowadzenia Ekspertyzy, odpowiednio do zapisu w punkcie 4 niniejszego Regulaminu.

7. Ekspertyza w zakresie wyceny kosztów naprawy, ważna jest 14 dni kalendarzowych od daty jej wykonania.

8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na nośnikach urządzenia przekazanego do naprawy (dyskach, pamięciach flash, itp.). Serwis nie ma obowiązku tworzenia kopii zapasowej czy odtworzenia oryginalnej zawartości dysku przed i po naprawie. Przed przekazaniem sprzętu do naprawy, Klient powinien zabezpieczyć dane zawarte na dyskach twardych i innych nośnikach.

9. Jeżeli komputer, dysk, system lub jakiekolwiek inne urządzenie lub część sprzętu lub oprogramowania zostanie zabezpieczona hasłem w sposób uniemożliwiający dokonanie naprawy lub sprawdzenia sprzętu i w momencie przyjęcia do serwisu Klient nie poinformuje o tym fakcie oraz nie udostępni lub nie usunie haseł, wówczas czas naprawy liczy się od dnia dostarczenia przez Klienta niezbędnych haseł, kluczy, itp.

10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za transport urządzenia bez oryginalnego opakowania.

11. Informujemy, że dane osobowe Klientów są gromadzone i przetwarzane przez Autoryzowane Centrum Serwisowe RAGZ oraz przez Kontrahentów zlecających naprawy w ramach gwarancji w celu realizacji usługi naprawy oraz w celu badania satysfakcji klienta z tej usługi, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.). Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania.

Nasze autoryzacje

  • Samsung
  • Strong
  • Thomson